Site banner

120 năm báo chí Việt Nam

Sách giới thiệu tóm tắt lịch sử báo chí Việt Nam nhất là báo chí cách mạng, vai trò của báo chí cách mạng...

Phân loại: 
Tác giả: 
Hồng Chương
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thành Phố Hồ Chí Minh - 1985
Kho đọc: 
DVV.006727;DVV.005013
Kho mượn: 
MVV.018082;MVV.018083