Site banner

50 Điều Trường Học Không Dạy bạn và 20 Điều cần làm trước Khi rời ghế nhà trường

Những vấn đề mà sinh viên quan tâm như thế nào để sớm được vào đời, đối mặt sự bất công, học cách vấp ngã, thất bại, học cách ứng xử trong gia đình, nhà trường và nơi công sở, học cách lựa chọn công việc và phấn đấu có một vị trí tốt hơn

Phân loại: 
Tác giả: 
AlPha Books
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Khoa học xã hội - 2017
Kho đọc: 
DVV.032429
Kho mượn: 
MVV.041545
Kho luân chuyển: 
LC.023939