Site banner

Bác Hồ biểu tượng mẫu mực của tình yêu thương con người

Tổng hợp những bài viết, những câu chuyện về tấm gương mẫu mực của chủ tịch Hồ Chí Minh

Phân loại: 
Tác giả: 
Sơn Tùng
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niên - 2017
Kho đọc: 
DVV.032432
Kho mượn: 
MVV.041800
Kho luân chuyển: 
LC.024132