Site banner

Bác Hồ tấm gương học tập suốt đời

"Chúng ta phải học, phải cố gắng học nhiều. Không chịu khó học thì không tiến bộ được. Không tiến bộ là thoái bộ. Xã hội càng đi tới, công việc càng nhiều, máy móc càng tinh xảo, mình không chịu học thì lạc hậu, mà lạc hậu là bị đào thải, tự mình đào thải mình...", Cuốn sách " Bác Hồ tấm gương học tập suốt đời là một tài liệu để tra cứu, học tập hiểu thêm rằng học tập suốt đời là phẩm chất cao đẹp, xuyên suốt trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng Tấm gương học tập suốt đời, Bác đã để lại nhiều bài học và những chỉ dẫn quý báu vẫn còn nguyên giá trị, có ý nghĩa giáo dục hết sức sâu sắc đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng giáo dục của Đảng và nhân dân ta.

Phân loại: 
Tác giả: 
Đỗ Hoàng Linh Chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn Học - 2017
Kho đọc: 
DVV.032721
Kho mượn: 
MVV.042357
Kho luân chuyển: 
LC.024691