Site banner

Bác Hồ và Bác Tôn một tình bạn cao cả

Là một cuốn sách gúp bạn đọc có thể hình dung một cách khái quát và hệ thống về mối quan hệ tình bạn giữa hai nhà lãnh đạo, hai lão đồng chí kính yêu của dân tộc 

Phân loại: 
Tác giả: 
Trần Đương (biên soạn)
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niên - 2015
Kho đọc: 
DVV.031336
Kho mượn: 
MVV.040181
Kho luân chuyển: 
LC.019057