Site banner

Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Việt Nam

Gồm nhiều câu chuyện kể, thể hiện quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò to lớn của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc

Phân loại: 
Tác giả: 
Vũ Kim Yến (Sưu tầm và Biên soạn)
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Công an nhân dân - 2017
Kho luân chuyển: 
LC.024126