Site banner

Biến Đổi Khí Hậu và Các Biện Pháp Thích Ứng Giảm Thiệu Ảnh Hướng Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Vùng Ven Biển

Nội dung gồm 4 phần: Nguyên nhân của  Biến Đổi Khí Hậu toàn cầu, ảnh hưởng của  Biến Đổi Khí Hậu  đối với Việt Nam, kịch bản  Biến Đổi Khí Hậu nước biển dâng cho Việt Nam và các giải pháp thích ứng giảm thiểu ảnh hưởng của Biến Đổi Khí Hậu 

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi Trường và Bản Đồ Việt Nam - 2016
Kho đọc: 
DVV.032091
Kho mượn: 
MVV.041171
Kho luân chuyển: 
LC.022386