Site banner

Bộ Luật Dân Sự Mới Nhất (Có hiệu luật thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)

Những quy định chung, quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng...

 

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà Xuất Bản Hồng Đức 2017
Kho đọc: 
DVL.006684
Kho mượn: 
MVV.041895
Kho tra cứu: 
LC.024227