Site banner

Bộ quy tắt ứng xử trên mạng xã hội

Ngày 17 tháng 6 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội theo Quyết định số 874/BTTTT. Bộ quy tắc này áp dụng cho 3 nhóm đối tượng, gồm: cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng mạng xã hội; tổ chức, cá nhân khác sử dụng mạng xã hội; nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội tại Việt Nam.

 

TVNĐC