Site banner

Cách mạng tháng Tám những giờ phút lịch sử

Sách gồm 2 phần : phần 1 nói về Hà Nội - những cơ sở hình thành và diễn biến của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945... phần 2 là hồi ký và nhân chứng gồm những bài viết của những người trực tiếp tham gia cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Phân loại: 
Tác giả: 
Đinh Xuân Lâm, Nguyễn Văn Khoan chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niên - 2015
Kho đọc: 
DVV.031346
Kho mượn: 
MVV.040191
Kho luân chuyển: 
LC.019067