Site banner

CẢNG BIỂN VIỆT NAM

Cung cấp những quy định pháp luật lien quan đến cảng biển, một số bài viết đề cập đến vấn đề phát triển cảng biển Việt Nam và đặc biệt là giới thiệu đặc điểm – vai trò - vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế của một số cảng biển ở Việt Nam ;

Phân loại: 
Ký hiệu xếp giá: 
CBVN