Site banner

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ THƯ VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỈNH BẾN TRE

 1-Chức năng:

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre có chức năng, nhiệm vụ thu thập, bảo quản, tổ chức, khai thác và sử dụng chung các tài liệu được xuất bản tại địa phương và nói về địa phương, các tài liệu trong nước và nước ngoài, phù hợp với đạc điểm, yêu cầu xây dựng và phát triển địa phương về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2- Nhiệm vụ:

Thư viện tỉnh có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Xây dựng quy hoạch phát triển, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; trình Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người đọc được sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua  các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà;

- Phục vụ miễn phí tài liệu thư viện tại nhà cho người đọc cao tuổi, tàn tật bằng hình thức gửi qua bưu điện và thư viện lưu động theo quy định của Pháp lệnh thư viện;

- Xây dựng và phát triển vốn tài liệu phù hợp với đặc điểm tự nhiên về kinh tế - văn hoá – xã hội của địa phương và đối tượng phục vụ của thư viện;

- Thu thập, tàng trữ và bảo quản lâu dài các tài liệu được xuất bản tại địa phương và viết về địa phương;

- Nhận các xuất bản phẩm lưu chiểu địa phương do Sở Thông tin và Truyền thông chuyển giao, các bản sao khoá luận, luận văn tốt nghiệp của sinh viên các trường đại học được mở tại địa phương;

Xây dựng bộ phận tài liệu dành cho trẻ em, người khuyếm thị, thính thị;

Tăng cường nguồn thông tin thông qua việc mở rộng sự liên thông giữa thư viện với các thư viện trong nước và ngoài nước bằng hình thức cho mượn, trao đổi tài liệu và kết nối mạng máy tính;

Thực hiện việc thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu không còn giá trị sử dụng theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức và thực hiện công táctuyên truyền giới thiệu kịp thời, rộng rãi vốn tài liệu thư viện đến mọi người, đặc biệt là các tài liệu phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội ở địa phương; xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân địa phương.

- Biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin – thư mục, thông tin có chọn lọc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đối tượng phục vụ của thư viện.

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thư viện ở địa phương; tham gia xây dựng và phát triển mạng thông tin – thư viện của hệ thống thư viện công cộng;

- Hướng dẫn, tư vấn tổ chức thư viện; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện; tổ chức luân chuyển sách, báo,; chủ trì phối hợp hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ với các thư viện khác của địa phương;

- Tổ chức các hoạt động, dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Vụ Thư viện;

- Quản lý tổ chức, cán bộ và tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đóc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.