Site banner

CƠ CẤU TỔ CHỨC THƯ VIỆN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU TỈNH BẾN TRE

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1- Sơ đồ tổ chức

2- Các phòng chức năng

2.1- Giám đốc

Giám đốc Thư viện là người đứng đầu lãnh đạo toàn diện đơn vị, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bến Tre về lĩnh vực chuyên môn được phân công quản lý.

2.2- Phòng Hành chính - Tổng hợp

Giúp Ban Giám đốc trong công tác tổ chức biên chế cán bộ, viên chức; sắp xếp tổ chức quy hoạch cán bộ, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và quản lý tài sản, hồ sơ, tài liệu, công văn đi dến và thực hiện chế độ kế toán, thống kê của đơn vị.

 2.3- Phòng nghiệp vụ

Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác bổ sung vốn tài liệu, thực hiện hoàn chỉnh chu trình xử lý kỹ thuật nghiệp vụ tài liệu thư viện; hỗ trợ các phòng phục vụ bạn đọc, xây dựng, tu chỉnh thường xuyên hệ thống tra cứu tài liệu; phối hợp với phòng Thông tin – Tin học thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ tin học; chủ động tổ chức hoạt động tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu thư viện và các hoạt động thông tin tuyên truyền khác; quản trị mạng, quản lý bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác. Xây dựng kho luân chuyển, tổ chức luân chuyển vốn tài liệu giữa các thư viện

Tham mưu cho Ban Giám đốc và trực tiếp hỗ trợ, củng cố, xây dựng, tập huấn nghiệp vụ và phát triển mạng lưới thư viện huyện, thành phố và cơ sở.