Site banner

Công tác lãnh đạo quản lý báo chí trong 25 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới

Nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động báo chí trong 25 năm đổi mới đất nước. Làm rõ nội dung, phương thức, sự đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước đối với báo chí. Chỉ ra những ưu điểm, thành tựu và những mặt còn hạn chế, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lí báo chí của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới
Phân loại: 
Tác giả: 
Nguyễn Thế Kỷ chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Nhà Chính Trị Quốc Gia - 2012
Kho đọc: 
DVV.029703
Kho mượn: 
MVV.037803;MVV.037819
Kho luân chuyển: 
LC.011406