Site banner

Cốt cách Hồ Chí Minh

Tập hợp một số câu chuyện về đạo đức, nhân cách của Hồ Chí Minh

Phân loại: 
Tác giả: 
Trần Đương (biên soạn)
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niên - 2017
Kho đọc: 
DVV.032433
Kho mượn: 
MVV.041801
Kho luân chuyển: 
LC.024133