Site banner

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về văn hóa, gia đình tỉnh Bến Tre năm 2021

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Văn hóa, Gia đình tỉnh Bến Tre năm 2021.

Thực hiện kế hoạch số : 1725/KH-SVHTTDL ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về Văn hóa, Gia đình tỉnh Bến Tre năm 2021.

Nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ”. Thông qua Cuộc thi để giới thiệu, quảng bá, cung cấp những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, di tích của tỉnh; hoạt động thể thao, du lịch, nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới và tiến bộ.

  

  

TVNĐC