Site banner

Đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự

Gồm các vấn đề về bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại của người bị oan trong tố tụng hình sự và giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự ;

Phân loại: 
Ký hiệu xếp giá: 
TTHS1