Site banner

Đề cương tuyên truyền Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư

Đề cương tuyên truyền Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các

TVNĐC