Site banner

Giá trị nhân văn của di chúc Hồ Chí Minh

Giới thiệu về những bài viết, bài tham luận của những tác giả đối với bản di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh...
Phân loại: 
Tác giả: 
Phạm Thị Lai, Đinh Xuân Lâm, Lê Thị Liên,....
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niên - 2017
Kho đọc: 
DVV.032430
Kho mượn: 
MVV.041798
Kho luân chuyển: 
LC.024130