Site banner

Hồ Chí Minh - Chân dung và di sản: Những bài viết tâm đắc của các giáo sư, tiến sỉ, nhà nghiên cứu...trong cả nước

Quyển sách là những bài viết tâm đắc của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh viết về chủ tịch Hồ Chí Minh...

Phân loại: 
Tác giả: 
Phan Văn Hoàng sưu tầm
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
Kho đọc: 
DVL.006654
Kho mượn: 
MVL.003286
Kho luân chuyển: 
LC.023959