Site banner

Hồ Chí Minh giá trị về tư tưởng đạo đức

Quyển sách đề cập đến thân thế sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh...

Phân loại: 
Tác giả: 
Trần Quang Nhiếp, Nguyễn Văn Sáu
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Công an nhân dân - 2017
Kho đọc: 
DVV.032434
Kho mượn: 
MVV.041802
Kho luân chuyển: 
LC.024134