Site banner

HỒ CHÍ MINH HÀNH TRÌNH 79 MÙA XUÂN

Tái hiện cuộc đời oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, trong sáng và đẹp đẽ của Người được bổ sung thêm nhiều tư liệu mới, nhiều khám phá giá trị, giúp cho nhân dân ta và bạn bè quốc tế hiểu thêm về tư tưởng, lý luận, đạo đức, phong cách của một lãnh tụ vĩ đại. ;

Phân loại: 
Ký hiệu xếp giá: 
HCM01