Site banner

Hồ Chí Minh trí tuệ và văn hoá

Quyển sách tập hợp 29 bài nghiên cứu được đăng tải trên các ấn phẩm báo, chí, đề tài khoa học....

Phân loại: 
Tác giả: 
Bùi Đình Phong
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Công an nhân dân - 2017
Kho đọc: 
DVV.032435
Kho mượn: 
MVV.041803
Kho luân chuyển: 
LC.024135