Site banner

Hồ Chí Minh tuyển tập

Gồm các bài viết và tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1954-1969 thể hiện tư tưởng cơ bản của Người trên tất cả các lĩnh vực đối nội, đối ngoại của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ miền Bắc, đấu tranh thông nhất nước nhà 

Phân loại: 
Ký hiệu xếp giá: 
hcmtt