Site banner

Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử

Gồm các bài viết, bài tham luận về chiến lược con người, về đạo đức, đại đoàn kết dân tộc, văn hoá, thanh niên... trong bản di chúc lịch sử của Hồ Chí Minh

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niên - 2017
Kho đọc: 
DVV.032436
Kho mượn: 
MVV.041804
Kho luân chuyển: 
LC.024136