Site banner

Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng Bắc Nam sum họp một nhà

Chủ tịch Hồ Chí Minh và khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và niềm mong ước, nỗi khát khao và cũng là điều trăn trở suốt cả cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phân loại: 
Tác giả: 
Nhiều Tác Giả
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn Hóa- Thông Tin
Kho đọc: 
DVV.031359
Kho mượn: 
MVV.0405204
Kho luân chuyển: 
LC.019080