Site banner

Hồ Chí Minh Với Cuộc Đấu Tranh Về Quyền Bình Đẳng Của Phụ Nữ

Gồm những bài nói, viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về quyến bình đẳng và sự tiến bộ của Phụ nữ.

Phân loại: 
Tác giả: 
Nguyễn Thị Kim Dung
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Dân Trí - 2010
Kho đọc: 
DVV.027632
Kho mượn: 
MVV.035867
Kho luân chuyển: 
LC.008870;