Site banner

Hồn Việt Nam Trong Mỗi Chuyến Đi

Đây là một tập tản văn, viết tản mạn sau mỗi chuyến đi du lịch, thâm nhập hoàn hảo với thiên nhiên và con người ở từng nơi đi qua.

Phân loại: 
Tác giả: 
Nguyễn Thị HUyền Ngân ghi chép
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Trẻ - 2016
Kho mượn: 
MVV.040925
Kho luân chuyển: 
LC.022037