Site banner

Kiến Thức Phòng Ngừa, Ứng Phó Thiên Tai Từ Biển

Các giải pháp phòng chống bão, ngập lụt ở vùng ven biển, xói lở bờ biển, xâm nhập mặn, cơ chế hình thành, tác hại của từng loại thiên tai và các phương pháp phòng chống, giảm nhẹ hậu quả

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi Trường và Bản Đồ Việt Nam - 2016
Kho đọc: 
DVV.031908
Kho mượn: 
MVV.040969
Kho luân chuyển: 
LC.022076;