Site banner

Luật đấu giá tài sản

Giới thiệu nội dung Luật đấu giá tài sản như: Những quy định chung; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; trình tự thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản...

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Dân Trí - 2017
Kho đọc: 
DVV.032520
Kho mượn: 
MVV.041888
Kho tra cứu: 
LC.024220