Site banner

Luật Đấu Thầu

Các quy định chung, hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp...

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà Xuất Bản Hồng Đức - 2017
Kho đọc: 
DVV.032530
Kho mượn: 
MVV.041898
Kho luân chuyển: 
LC.024230