Site banner

Luật Doanh Nghiệp

Những quy định chung, thành lập doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp nhà nước...

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà Xuất Bản Hồng Đức 2017
Kho đọc: 
DVV.032528
Kho mượn: 
MVV.041896
Kho luân chuyển: 
LC.024228