Site banner

Luật Tài Nguyên Môi Trường Biển Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành

Gồm các Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, các chi tiết cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

 

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Tài Nguyên - Môi Trường và Bản Đồ Việt Nam
Kho đọc: 
DVV.040958
Kho mượn: 
MVV.031907
Kho luân chuyển: 
LC.022075