Site banner

Luật thi đua, khen thưởng (Hợp nhất) và văn bản hướng dẫn thi hành

Giới thiệu Luật Thi đua, khen thưởng và quy định chi tiết thi hành. Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong các Bộ, cơ quan nhà nước, trong các ban, ngành

Phân loại: 
Tác giả: 
Nguyễn Thị Phương Mai
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Hồng Đức - 2017
Kho đọc: 
DVV.032522
Kho mượn: 
MVV.041890
Kho luân chuyển: 
LC.024222