Site banner

Nhà giáo Việt Nam - tiểu sử và giai thoại

Cuốn sách " Nhà giáo Việt - tiểu sử và giai thoại"  Giới thiệu về thân thế và những cống hiến về giáo dục của nhà giáo Việt Nam thời kỳ phong kiến 

Phân loại: 
Tác giả: 
Vũ Ngọc Khanh
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - 2012
Kho đọc: 
DVV.028548
Kho mượn: 
MVV.037069
Kho luân chuyển: 
LC.010450