Site banner

Nhân cách Bác Hồ mỗi người có thể học ở Bác một số điều

Tập hợp những bài viết của học giả và những mẫu chuyện của dân thường, kể cả những người chưa từng gặp Bác. Những bài viết điều có điểm chung là thể hiện tình cảm sâu đậm đối với vị lãnh tụ kính yêu của chúng ta 

Phân loại: 
Tác giả: 
Nhiều Tác Giả
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Trẻ - 2017
Kho đọc: 
DVV.032620