Site banner

Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Giá trị và sức lan tỏa

Sách giới thiệu 03 nội dunng lớn gồm : Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Cội nguồn và giá trị ăn cốt, Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - sức lan tỏa trong các đối tượng dân cư, Nhân cách đạo đức Hồ Chí Minh - Sức sống trong hiện tại và tương lai

Phân loại: 
Tác giả: 
Phạm Ngọc Anh chủ biên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Dân Trí - 2016
Kho đọc: 
DVV.031756
Kho mượn: 
MVV.040792
Kho luân chuyển: 
LC.021823