Site banner

NHỮNG NGƯỜI GIỮ NIỀM TIN CHO BIỂN

Tuyển tập bài viết,ghi chép các tấm gương sáng trong công tác xây dựng, lao động và học tập ở Trường Sa Việt Nam ;

Phân loại: 
Ký hiệu xếp giá: 
GNTB