Site banner

Những Người Lính Kiên Trung Giữ Biển

Tác giả đã phản ánh khá sinh động các hoạt động liên quan đến nhiệm vụ chình trị, đời sống vật chất, tinh thần hết sức chân thật mà phong phú của họ.

Phân loại: 
Tác giả: 
Lê Mạnh Thường
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Quân đội nhân dân - 2016
Kho mượn: 
MVV.040751, MVV.040750
Kho luân chuyển: 
LC.021811