Site banner

PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI 1960 - BƯỚC NGOẶT CỦA CÁCH MẠNG MIỀN NAM

PHONG TRÀO ĐỒNG KHỞI 1960 - BƯỚC NGOẶT CỦA CÁCH MẠNG MIỀN NAM

          Phong trào Đồng khởi 1960 của nhân dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử thử làm xoay chuyển căn bản tình hình thế cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công, từ khởi nghĩa từng phần sang chiến tranh cách mạng; giáng một đoàn bất ngờ vào vào “chiến lược Aixenhao” và làm thất bại một hình thức thống trị điển hình của chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ.

        Trước Phong trào Đồng khởi cán bộ Đảng viên chiến sĩ và đồng bào miền Nam đã trải qua hơn 4 thương đau mất mát (1954 – 1958), chịu sự đàn áp khủng bố của đế quốc Mỹ chính quyền Sài Gòn do Ngô Đình Diệm đứng đầu. Mỹ - Diệm đã không từ một thủ đoạn thâm độc dã man và tàn bạo hồng tiêu diệt lực lượng và cơ sở Đảng, khủng bố tinh thần quần chúng nhân dân miền Nam. Nhưng chính trong những tháng năm đen tối ấy nhân dân miền Nam đã tự tôi luyện bản lĩnh ý chí kiên cường ra sức xây dựng củng cố lực lượng cách mạng một lòng một dạ theo Đảng và Bác Hồ.

       Thắng lợi của phong trào Đồng Khởi là bước thử nghiệm nghị quyết Trung ương 15, đồng thời minh chứng cho nghệ thuật lãnh đạo tài tình của Đảng, mở đầu chiến tranh cách mạng một cách độc đáo, khéo léo, trên tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, ý Đảng hợp lòng dân, đưa cách mạng miền Nam vượt qua thời kỳ đầy khó khan, bế tắc tạo, nên bước ngoặt quyết định. Cuốn sách “Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng Việt Nam” với hơn 80 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ban, bộ, ngành, các học viện, nhà trường, các nhân chứng lịch sử; Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các tỉnh, thành miền Nam; một số nhà khoa học thuộc các trường đại học và viện nghiên cứu. Sách gồm 3 phần:

           +   Phần thứ nhất: Những vấn đề chung

           +  Phần thứ hai: Phong trào Đồng Khởi - Một sáng tạo độc đáo của cách mạng Việt Nam

          +   Phần thứ ba: Tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm

       Nhằm kỷ niệm 60 năm thắng lợi của phong trào Đồng khởi và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của toàn Đảng toàn dân đặc biệt là nhân dân miền Nam bồi đắp thêm sức mạnh của ý chí quyết tâm tinh thần kiên định vượt khó trong các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau. 

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất Bản Quân Đội Nhân Dân
Kho tra cứu: 
DC.001404; DC.001405