Site banner

Quy định pháp luật về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh

Gồm: chú dẫn của Nhà xuất bản, Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09-01-2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp...

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia - 2016
Kho đọc: 
DVV.032516
Kho mượn: 
MVV.041884
Kho luân chuyển: 
LC.024216