Site banner

Sách xanh gia đình Việt Nam

Quyển Sách " Sách xanh gia đình Việt Nam" Khẳng định sự quyết tâm của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với sự nghiệp" Xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp, hiện đại hóa đất nước", tôn vinh, quảng bá hình ảnh Gia đình Việt Nam với cộng đồng quốc tế, là thông điệp về sự chăm lo cho sự phát triển bềnh vững, tiến bộ hạnh phúc của mỗi gia đình thông qua công tác Gia đình ở Việt Nam, quốc gia đang phát triển cùng hội nhập trong một thế giới chung, thế giới của hòa bình, hữu nghị, bình đẵng, hợp tác, cùng hướng tới sự thân thiện và thịnh vượng.

Phân loại: 
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Lao Động - 2013
Kho đọc: 
DVV.030828
Kho mượn: 
MVV.039403
Kho luân chuyển: 
LC.015244