Site banner

Sự ra đời của bản Tuyên ngôn độc lập

Quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn độc lập và những câu chuyện kể, những hồi ức về các sự kiện lịch sử hào hùng ...

Phân loại: 
Tác giả: 
Vũ Kim Yến (Sưu tầm và Biên soạn)
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Văn Hóa- Thông Tin - 2015
Kho đọc: 
DVV.031357
Kho mượn: 
MVV.040202
Kho luân chuyển: 
LC.019078