Site banner

Tài liệu hướng dẫn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Tài liệu hướng dẫn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

           Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong năm 2020. Để đại hội tổ chức thành công tốt đẹp, đúng với nguyện vọng và mong đợi của nhân dân thì công tác chuẩn bị đại hội phải được thực hiện nghiêm túc, bài bản, khoa học và dân chủ. Chương trình, kế hoạch cụ thể, có sự phân công rõ ràng, đảm bảo đúng nguyên tắc. Nhằm góp phần định hướng các cấp ủy đảng triển khai tổ chức thực hiện thành công đại hội, giúp cho cấp ủy các cấp và cán bộ làm công tác Đảng, các Đảng viên có kiến thức, kỹ năng về nghiệp vụ công tác Đảng, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng tình hình, thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre trân trọng giới thiệu tập sách “Tài liệu hướng dẫn đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” do Mai Yến Nga tuyển chọn, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành và nộp lưu chiểu vào tháng 3 năm 2020, khổ 21cm. Với độ dày 151 trang, giới thiệu về một số chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Việc chuẩn bị đại hội các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao. Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, phải căn cứ vào kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 và công tác xây dựng Đảng, để đánh giá một cách khách quan, khoa học các vấn đề, nhất là vấn đề phức tạp mới phát sinh, phân tích sâu sắc các nguyên nhân, dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước, khu vực và thế giới để xác định đúng đắn phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và các giải pháp chủ yếu phù hợp cho nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn. Đặc biệt, phải phân tích sâu, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020, làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, dự báo khả năng thực hiện Cương lĩnh, mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng còn có một số Chỉ thị, Quy định, Hướng dẫn, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn về công tác đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng, về chuẩn bị nhân sự, số lượng, cơ cấu, quy trình, kiểm tra, đánh giá cán bộ, kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền... Cuối cùng, là những biểu mẫu mới nhất của Trung ương Đảng hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Tập sách là tài liệu rất hữu ích, cẩm nang nghiệp vụ về công tác Đảng không thể thiếu đối với đảng bộ các cấp đang chuẩn bị tiến hành đại hội. Xin trân trọng giới thiệu và rất hân hạnh được phục vụ./.

 

 

 

Tác giả: 
Mai Yến Nga
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật - 2020