Site banner

Tấm Gương Tự Học Của Bác Hồ

Một số vấn đề phát triển giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh phục vụ các lớp đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục 

Phân loại: 
Tác giả: 
Đặng Quốc Bảo
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niên - 2017
Kho đọc: 
DVV.032429
Kho mượn: 
MVV.041797
Kho luân chuyển: 
LC.022067