Site banner

Tấm gương tự học của Bác Hồ

Trình bày thu hoạch về một số vấn đề phát triển giáo dục dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh

Phân loại: 
Tác giả: 
Đặng Quốc Bảo (biên soạn)
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niên - 2017
Kho đọc: 
DVV.032429
Kho mượn: 
MVV.041797
Kho luân chuyển: 
LC.024129