Site banner

THÔNG BÁO Kết quả Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2021 (Vòng sơ khảo tại tỉnh Bến Tre)

THÔNG BÁO

Kết quả Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2021 (Vòng sơ khảo tại tỉnh Bến Tre) 

Ban Tổ chức Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2021 (vòng sơ khảo tại tỉnh Bến Tre) trân trọng thông báo để các cá nhân, tập thể có tham gia cuộc thi được biết. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo thời gian tổng kết phát giải sau. 

Trân trọng./. 

Danh Sách Kết Quả Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2021 (Vòng sơ khảo tại tỉnh Bến Tre) 

    

 

TVNĐC