Site banner

Thông Báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre

THÔNG BÁO

Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Giám đốc

Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre

Căn cứ Quyết định số 2/QĐ-SVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc điều động và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo đối với ông Hồ Duy Khánh giữ chức vụ Phó Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2021.

          Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre trân trọng thông báo chức danh, chữ ký và số điện thoại của ông Hồ Duy Khánh, Phó Giám đốc Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre đến các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh được biết để thuận tiện trong liên hệ công việc. Số điện thoại liên lạc: 0941 555 439./.

TVNĐC