Site banner

Thủy Hải Chiến Việt Nam

Những trận chiến oan liệt và tinh yêu nước, chủ nghĩa anh hùng với những tận thủy chiến hùng tráng của thủy hải quân Việt Nam những trang sử thi hào hào hùng bất tử Những tận chiến oan liệt và tinh yêu nước, chủ nghĩa anh hùng với những tận thủy chiến hùng tráng của thủy hải quân Việt Nam  

Phân loại: 
Tác giả: 
Cao Văn Liên
Năm xuất bản: 
Nhà xuất bản Thanh niên - 2016
Kho đọc: 
DVL.006684
Kho mượn: 
MVL.003328
Kho luân chuyển: 
LC.024233