Site banner

Toàn cảnh biển đảo Việt Nam

Cung cấp những cứ liệu lịch sử nhằm khẳng định chủ quyền lãnh hải, những phát biểu về chủ quyền lãnh hải và giới thiệu tổng quan về các đảo, quần đảo tiêu biểu ở Việt Nam

Phân loại: 
Ký hiệu xếp giá: 
BDVN1